Dobio sam odgovor da trebam ispuniti obrazac

Dobio sam odgovor tijela javne vlasti da trebam podnijeti zahtjev za pristup informacijama iskljucivo u ispunjenom obrascu tog tijela javne vlasti. Primjer

Sto mi je ciniti?

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama NN 25/2013, clanku 18, stavka 2 kaze ako je zahtjev podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Citiram zakon:

Zahtjev
Članak 18.
(1) Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu.
(2) Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Budite slobodni inzistirati na podacima od ovog tijela javne vlasti putem elektronicke komunikacije.

1 Like