Zakonska obveza dostave OIB-a u postupku prava na pristup informacijama

Informacija dobivena od Povjerenika za informiranje:

dana 1. siječnja 2022. godine na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 110/21.), prema kojima podnesci moraju sadržavati OIB podnositelja, a isti mora biti naveden i u rješenju koje se donosi u upravnom postupku.

Kako je ostvarivanje prava na pristup informacijama upravni postupak, tako se ove izmjene primjenjuju i na podneske (zahtjeve, žalbe) i rješenja koja se donose sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Niže prenosimo pojašnjenje koje smo tražili od voditeljice Službe za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama, Jagode Botički

Vezano uz Vaš upit kojim tražite mišljenje Povjerenika o primjeni Zakona o općem upravnom postupku (ZUP), napominjemo da je navedeni Zakon u djelokrugu Ministarstva pravosuđa i uprave, koje je ovlašteno davati mišljenje i pojašnjenja o njegovoj primjeni.

Kako se u području prava na pristup informacijama za sva postupovna pitanja koja nisu regulirana Zakonom o pravu na pristup informacijama (ZPPI), primjenjuje kao procesni Zakon ZUP, dano mišljenje će se odnositi na sadržaj zahtjeva iz perspektive primjene ZPPI-ja.

Vezano uz Vaš upit je li u zahtjevu za pristup informacijama adresa i OIB podnositelja obvezan podatak, ne može se dati jednoznačan odgovor, jer ne njega utječe činjenica hoće li tijelo javne vlasti omogućiti pristup informaciji ili ne.

Generalno stajalište Povjerenika za informiranje je da za omogućavanje pristupa informacijama nije nužno da zahtjev za pristup informacija sadrži adresu i OIB korisnika.

Naime, pri primjeni ZPPI-ja u rješavanju zahtjeva, polazi se od načela javnosti i slobodnog pristupa, što znači da bilo tko može tražiti informaciju od tijela javne vlasti, pa i anonimna javnost i da je informacija dostupna svima pod jednakim uvjetima. U tom slučaju nije potrebno istraživati, odnosno utvrđivati identitet fizičke osobe - korisnika prava, odnosno od podnositelja zahtjeva tražiti ispravak i dopunu zahtjeva ukoliko ne sadrži podatak o adresi i OIB-u. Isto je sukladno i primjeni načela učinkovitosti i ekonomičnosti iz Zakona o općem upravnom postupku, o kojem su službenici za informiranje također dužni voditi računa.

Sa stajalištem Povjerenika vezano uz adresu podnositelja zahtjeva, su tijela javne vlasti upoznata već u Priručniku za službenike za informiranje: Primjena Zakona o pravu na pristup informacijama te davanjem pojedinačnih mišljenja, dok je stajalište Povjerenika vezano uz OIB podnositelja, objavljeno i dostupno na poveznici https://pristupinfo.hr/za-omogucavanje-pristupa-informacijama-nije-nuzno-da-zahtjev-za-pristup-informacijama-sadrzi-oib-korisnika-osim-u-slucaju-donosenja-rjesenja/.

Međutim u svim situacijama kad tijela javne vlasti trebaju donijeti rješenje kao upravni akt, adresa i OIB su relevantni (rješenje o odbacivanju zahtjeva, odbijanju zahtjeva ili djelomičnom omogućavanju pristupa traženoj informaciji), jer je odredbama Zakona o općem upravnom postupku, propisano da podnesak mora, uz ostalo sadržavati adresu i OIB, a da uvod rješenja između ostalog, sadržava i adresu i OIB stranke. Slijedom toga, i u žalbenom postupku koji se vodi pred Povjerenikom za informiranje, žalba treba sadržavati adresu i OIB žalitelja.

ZPPI predviđa i situacije u kojima se ne donosi rješenje, već obavijest korisniku, pa u tim slučajevima nema potrebe za navođenjem adrese i OIB-a podnositelja (čl. 23. st. 1. t. 1-6 ZPPI-ja). Isto pravilo vrijedi i za predstavke koje korisnici podnose Povjereniku.

Napominje se da je i važećom odredbom članka 18. stavka 3. ZPPI-ja propisano da pisani zahtjev sadrži ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište. Sukladno naprijed iznesenom mišljenju Povjerenika, tijela nisu u situacijama kad omogućavaju pristup informacijama inzistirala na adresi podnositelja zahtjeva, slijedom toga smo mišljenja da će slijediti postojeću praksu i po pitanju OIB-a.

Međutim, kako su prvostupanjska tijela samostalna u vođenju upravnog postupka, moguće je da tijela zatraži dopunu zahtjeva adresom i OIB-om te sukladno članku 73. ZUP-a odbace zahtjev kao nepotpun.

1 Like