Zakonska obveza dostave poštanske adrese u postupku prava na pristup informacijama

Dostava poštanske adrese putem Imamo pravo znati

Ukoliko su službenici za informiranje pri tijelu javne vlasti tražili da dostavite svoju poštansku adresu, tada pročitajte naputak o privatnosti vaše adrese a imamo i odgovore na našim stranicama pomoći za službenike za informiranje.

  • :no_entry_sign: Radi zaštite vaše privatnosti ne dostavljajte osobne podatke poput poštanske adrese putem ove ImamoPravoZnati.org stranice.
  • :ok: Zaštita privatnosti se ne odnosi na poštanske adrese pravnih osoba (npr. udruge, tvrtke), dozvoljeno ih je dostavljati putem ImamoPravoZnati.org portala.

Smjernice za korisnike prava na pristup informacijama

Ne morate nužno uz svaki zahtjev navoditi poštansku adresu da biste poslali zahtjev za pristup informacijama. Ako vas tijelo javne vlasti zatraži punu fizičku adresu, odgovorite im da želite ostvariti pristup informaciji elektorničkim putem te je adresa putem koje su zaprimili zahtjev dovoljna za dostavu traženih informacija. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (ZPPI), zahtjev predan elektroničkim putem smatra se zahtjevom podnesenim pisanim putem.

Više o tome na stranicama o privatnosti vaše poštanske adrese.

Smjernice za službenike za informiranje

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (ZPPI), zahtjev predan elektroničkim putem smatra se zahtjevom podnesenim pisanim putem.

Publikacija Povjerenika za informiranje Ostvari svoje pravo na informaciju: Vodič za korisnike Zakona o pravu na pristup informacijama (2016. godina) kaže: “U zahtjevu možete i naznačiti način na koji želite ostvariti pristup informaciji. Možete tražiti da Vam se informacija pošalje poštom ili elektroničkom poštom, ili najaviti da ćete preslike informacija podići sami u tijelu javne vlasti i time uštedjeti moguće poštanske troškove, a možete osobito ako niste sigurni što točno tražite, zahtijevati i uvid u dokumente i naznačiti da ćete pri tome odabrati za koje ćete sve dokumente tražiti presliku. Ako ne naznačite na koji način želite primiti tražene informacije, tijelo javne vlasti dostavit će informaciju na isti način na koji ste podnijeli zahtjev odnosno na drugi ekonomičniji način koji stvara manje troškova, a ostvaruje svrhu.”

Iako adresa e-pošte po ZPPI ne predstavlja adresu korisnika, Povjerenik za informiranje u publikaciji Primjena Zakona o pravu na pristup informacijama – Priručnik za službenike za informiranje u tijelima javne vlasti (2016. godina) potvrđuje da je e-mail adresa dovoljna za dostavu traženih informacija: “Putem elektroničke pošte službenik za informiranje može korisniku dostaviti zatražene informacije i ostvariti bržu komunikaciju s njim, s obzirom na kratkoću rokova za postupanje. …uzmite u obzir da je inzistiranje na adresi u slučaju zahtjeva podnesenog elektroničkom poštom, a već sa sigurnošću možete utvrditi da ćete informaciju pružiti korisniku, protivno načelima ekonomičnosti u postupanju te načelu suradnje i pružanja pomoći.”

Poštujte želje podnositelja te im odgovorite na jednak način na koji ste zaprimili zahtjev - elektronički, jer ipak to je ujedno i najekonomičniji način za odgovor.

Iznimno, sukladno publikaciji Povjerenika za informiranje u Primjena Zakona o pravu na pristup informacijama – Priručnik za službenike za informiranje u tijelima javne vlasti (2016. godina) postoji slučaj kada službenici trebaju poštansku adresu: “…službenik za informiranje ima obvezu donijeti rješenje, a adresa korisnika je neophodni sastavni dio rješenja. Osim toga dostava rješenja je važna zbog određivanja urednosti dostave i određivanja pravovremenosti izjavljene žalbe Povjereniku za informiranje ili pokretanja upravnog spora pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.” U takvim slučajevima, zamolite od podnositelja zahtjeva da vam dostave adresu nekim drugim putem - na primjer da vas direktno kontaktiraju radi zaštite njihovih osobnih podataka kada se radi o fizičkoj osobi. Ne preporučujemo objavljivanje osobne poštanske adrese na ovim stranicama. U vašem odgovoru poslanom na Imamo pravo znati elektronsku adresu nemojte navoditi poštansku adresu fizičkih osoba.

Više o tome na našim uputama za službenika za informiranje - Adresa e-pošte nije dovoljna za odgovor na zahtjev!

Dopis Povjerenika za informiranje - odbacivanje zahtjeva rješenjem

KLASA: 008-03/23-01/169
URBROJ: 401-01/07-23-4
Zagreb, 22. veljače 2023.

…TJV se upozorava kako prilikom provjere urednosti zaprimljenog zahtjeva za pristup informacijama službenik za informiranje treba provjeriti je li korisnik naveo puno ime i prezime i adresu ako se radi o fizičkoj osobi. Svaki korisnik u zahtjevu može navesti i druge kontakt podatke, kao što su broj telefona, mobitela ili adresa elektroničke pošte, pri čemu elektronička pošta ne predstavlja adresu korisnika te je njihova svrha različita.

Putem elektroničke pošte službenik za informiranje može korisniku dostaviti zatražene informacije i ostvariti bržu komunikaciju s njim, s obzirom na kratkoću rokova za postupanje. Navodimo kako u slučaju zahtjeva podnesenog elektroničkom poštom, kada se sa sigurnošću može utvrditi da se korisniku omogućava pristup, odnosno pruža tražena informacija, inzistiranje na dostavi adrese može biti protivno načelima ekonomičnosti u postupanju te načelu međusobne suradnje i pružanja pomoći.

Dakle, ako utvrdite da ćete korisniku omogućiti pristup, odnosno pružiti tražene informacije, nema potrebe od korisnika tražiti dopunu zahtjeva u smislu dostave adrese, te ćete prilikom rješavanja predmetnog zahtjeva u službeni upisnik unijeti one podatke o podnositelju koje posjedujete: Ime i prezime te adresu elektroničke pošte.

Međutim, u slučaju postojanja zakonskog ograničenja pristupa informacijama, službenik za informiranje ima obvezu donijeti rješenje, a adresa korisnika je neophodni sastavni dio rješenja.

Člankom 20. stavka 2. Zakona propisano je da će u slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva tijelo javne vlasti bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, tijelo javne vlasti odbacit će zahtjev rješenjem.

Dakle, u slučaju zaprimanja nepotpunog zahtjeva, odnosno zahtjeva u kojem korisnik nije naveo adresu, u ovisnosti o tome hoćete li omogućiti pristup informaciji ili ćete o zahtjevu odlučiti rješenjem, trebate utvrditi hoćete li korisnika pozvati da dopuni zahtjev, odnosno dostavi adresu.

Cijeli dopis inspektora-savjetnika Povjerenika za informiranje pročitajte na linku.

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.