Skupovi podataka policije

Policija ili MUP (najvjerojatnije) imaju one zanimljive podatke o statistici kriminala po gradovima i kvartovima po danu. Da li netko zna kojim to datasetovima policija raspolaže i koje podatke sadržavaju ti skupovi podataka?

Takvi podaci jako dobro bi došli ako želimo na karti prikazati statistiku kriminala po kvartovima i po vremenu.

Znam da policija ima nešto što zovu OKC baza (Operativno-komunikacijski centar), možda bi se to moglo iskoristiti za statistiku?

Nasao sam ovaj whitepaper na temu OKC policijske baze podataka, možda nam neke informacije iz njega mogu pomoći:

Operativno-komunikacijski centar policije kao središnja služba policije i servis građana - ROBERT PAVIĆ, HRVOJE FILIPOVIĆ [PDF]

Autori:

 • Robert Pavić, struč. spec. crim., OKCP Ravnateljstva policije, MUP RH.
 • mr. sc. Hrvoje Filipović, Policijska škola “Josip Jović”, Policijska akademija, MUP RH.

Sažetak:

Autori u radu analiziraju dio instituta i načine rada koji se primjenjuju u operativno-komunikacijskim centrima policije prema Zakonu o kaznenom postupku i Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima. Glavna je zadaća operativno-komunikacijskih centara policije zaprimanje sigurnosnih događaja i pojava, temeljem kojih su izvršene analize postupanja počevši od dojave, upućiva-nja ophodnje i očevidne ekipe na mjesto događaja pa sve do klasifikacije samoga događaja. Za poredbenu analizu ustrojstva operativno-komunikacijskih centara policije odabrana je policija Republike Slovenije s novinom koja se odnosi na analizu vremena reagiranja policije na sigurnosne događaje.

Ključne riječi: operativno-komunikacijski centar policije, dojava, pritvorski nadzornik.

Citiram ove važne informacije:

Prilikom dobivanja dojave o događaju najčešće od oštećenih i žrtava, u operativno-komunikacijskim centrima policije (u daljnjem tekstu: OKCP) aktivira se sustav za postupanje ovisno o vrsti događaja, počevši od sustavnog prikupljanja podataka s mjesta događaja, izvješćivanja, analize i obrade podataka, koordinacije s drugim službama policije, hitnih službi, inspekcijskih pa sve do sigurnosno-obavještajnih.

 • u OKCP-u je prepoznata lokacija događaja

Temeljem do sada pobrojenih načina postupanja možemo reći da OKCP djeluje kao kriminalističko-obavještajni sustav, te kao servis građana u svrhu zaštite i pomoći građanima.

 • OKCP djeluje kao servis građana u svrhu zaštite i pomoći građanima

Operativno-komunikacijski centar policije MUP-a RH obavlja poslove opisane u članku 97.
Zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima i pojavama na području Republike Hrvatske, prikuplja dodatne obavijesti, prosuđuje njihovo značenje te koordinira, usmjerava, stručno pomaže i nadzire poduzimanje operativnih mjera i radnji; koordinira mjere i radnje koje poduzima Ravnateljstvo policije, druge ustrojstvene jedinice Ministarstva i druga tijela državne vlasti; surađuje s operativno-komunikacijskim centrima policija susjednih država; u suradnji s Uredom glavnog ravnatelja policije obavlja nadzor rada operativno-komunikacijskih centara policijskih uprava te poduzima mjere za unaprjeđenje organizacije njihova rada; dokumentira događaje, priprema pisane obavijesti o sigurnosnim događajima i pojavama; u slučajevima opće opasno-sti uzrokovane elementarnim nepogodama ili drugim ugrozama Republike Hrvatske koordinira i usmjerava rad s drugim tijelima državne uprave; skrbi o provedbi propisanih mjera zaštite podataka; o događajima i poduzetim mjerama izvješćuje rukovoditelje Ravnateljstva policije, dužnosnike Ministarstva i drugih tijela državne vlasti; koordinira, usmjerava, stručno pomaže i nadzire obavljanje poslova policijskih pritvorskih jedinica i pritvorskih nadzornika; nadzire zakonitost rada policijskih službenika policijske pritvorske jedinice i pritvorskih nadzornika u policijskim upravama; zaprima obavijesti o uhićenim osobama na području Republike Hrvatske, obavijesti o trajanju uhićenja, dovođenju uhićenika ili njegovu puštanju na slobodu; pruža informacije svim zainteresiranim subjektima o pitanjima iz svoje nadležnosti, osobito prema potrebi daje informacije glavnom ravnatelju policije, zamjenicima glavnog ravnatelja policije i nadležnim osobama u drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, državnom odvjetniku i drugim pravosudnim tijelima te drugim nadležnim tijelima državne uprave; u suradnji s Uredom glavnog ravnatelja policije brine i poduzima mjere za unaprjeđenje rada policijskih pritvorskih jedinica i pritvorskih nadzornika; vodi brigu i nadzire stručno usavršavanje pritvorskih nadzornika; daje prijedloge i sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih akata iz područja svoje nadležnosti te sudjeluje u izradi propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave; nadzire pravilno vođenje Zbirke podataka uhićenih i pritvorenih osoba i daje upute; izrađuje statistička izvješća o uhićenim i pritvorenim osobama, po potrebi priprema pisana izvješća o radu policijskih pritvorskih jedinica i pritvorskim nadzornicima i izrađuje analize i studije u cilju unaprjeđenja sustava policijskih pritvorskih jedinica; prati domaće i strane propise iz ovoga područja rada, a osobito iz područja zaštite temeljnih ljudskih prava i sloboda; definira strateške ciljeve, izrađuje i prati pokazatelje rezultata rada i uspješnosti, utvrđuje rizike, nadzire postavljene posebne ciljeve u strateškim planovima, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva, koordinira izradu strateških planova na nivou Operativno-komunikacijskog centra policije.

Za građane je u OKCP-u od 2006. godine otvoren besplatni antikorupcijski telefon 0800 50 92 i telefaks 0800 80 92, te adresa elektroničke pošte korupcija@mup.hr na koje mogu dostaviti prijave vezane uz svaki oblik zlouporabe ovlasti radi osobne ili skupne koristi, bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru.

Grafikon 1: Broj poziva i primljenih dopisa na antikorupcijski telefon i telefaks u razdoblju od 2006. do 2012. godine

 • dostupni su podaci o (broju) prijava korupcije

Najvažnija je značajka AVL sustava (Automatic Vehicle Location) što omogućuje praćenje vozila, ljudi i događaja na terenu, odnosno prikazuje ih na ekranu računala, što omogućava uočavanje trenutačnog stanja pokrivenosti terena i pravilnu raspodjelu zadataka i drugo. “Osim podataka o lokacijama, AVL aplikacija prikazuje i status ekipa ili osoba na terenu, kao i na primjer: intervencija, alarm, slobodan i slično. Na sličan način je na AVL aplikaciji omogućeno praćenje i definiranje statusa takozvanih incidenata. (…), svi korisnici AVL sustava istovremeno mogu vidjeti lokaciju incidenta i njegov status.” (Kujavić, Šuperina, Magušić. Radijske komunikacije u policiji - sustav TETRA, Policija i sigurnost (Zagreb), godina 20 (2011.), 1, str. 73.-92.) Posebno je to značajno voditeljima smjena OKCP i šefovima smjena kod događaja gdje je potrebno usmjeriti i koordinirati radom više policijskih ophodnji prilikom provođenja hitnih mjera prvog zahvata, odnosno poduzimanja izvida kaznenog djela iz članka 207. (Ako postoje osnove sumnje da je počinjeno kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, policija ima pravo i dužnost: 1) poduzeti potrebne mjere da se pronađe počinitelj kaznenog djela, da se počinitelj ili sudionik ne sakrije ili ne pobjegne, 2) da se otkriju i osiguraju tragovi kaznenog djela i predmeti koji mogu poslužiti pri utvrđivanju činjenica te 3) da se prikupe sve obavijesti koje bi mogle biti od koristi za uspješno vođenje kaznenog postupka.) Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08., 76/09., 80/11., 121/11., 91/12., 143/12., 56/13., 145/13.). Aktivnim korištenjem TETRA i AVL sustava moguće je obavljati neposredni nadzor rada policijskih službenika, a nadzorom je moguće obuhvatiti, npr.: trenutni angažman policijskih službenika, kontrolu unosa u evidenciju događaja, ostvarene rezultate rada, poznavanje aktualnog stanja sigurnosti i aktualnih uputa o radu i dr.

 • tijekom poduzimanja izvida kaznenog djela OKCP-u je poznata lokacija izvida
 1. EVIDENCIJA DOJAVA
  U operativno-komunikacijskim centrima policije i operativnim dežurstvima primarni je posao zaprimanje obavijesti o sigurnosnim događajima i pojavama koje zahtijevaju policijski angažman. Dosadašnji način rada i vođenje evidencija bio je putem evidencija koje se nisu vodile u digitalnom obliku. Zbog bržeg i lakšeg unosa podataka (operativnost), bolje koordinacije i nadgledanja provođenja poduzetih mjera i radnji započela se voditi evidencija dojava na računalnim sustavima od 1. siječnja 2013. godine. Upravo tim vođenjem sada se žurno izvješćivanje provodi u svim smjerovima; telefonom, SMS-om i elektroničkom poštom, a ovako obrađene dojave ostaju trajno pohranjene i dostupne svima uz uporabu sigurnosne zaporke.
 • trajna računalna arhiva dojava dostupna je iz Evidencije dojava od 1.1.2013.

Tablica 2: Evidencija zaprimljenih dojava prema policijskim upravama u siječnju 2013. godine

 • nešto statistike dostupno je iz navedene tablice

Tablica 3: Broj i struktura poziva u siječnju 2013. godine prema policijskim postajama PU krapinsko-zagorske

 • iz ove tablice možemo vidjeti kako su kategorizirani statisticki podaci po policijskim postajama

 • PU krapinsko-zagorska

 • Policijska postaja: Zabok, Donja Stubica, Zlatar-Bistrica, Krapina, Klanjec, Pregrada, PPP Krapina, PGP Macelj

 • Sigurnosni događaji

 • Ostali pozivi

Policijske postaje su nakon zaprimanja dojave svega četiri proslijedile drugim postajama, što je udio od 0,8 posto u ukupnom broju dojava. Policijska ophodnja je nakon zaprimanja dojave upućena na intervenciju, odnosno provjeru dojave u 263 slučaja, što je udio od 53,67 posto ukupno zaprimljenih dojava. Očevidna ekipa upućena je u 62 ili 12,65 posto slučajeva. Dovršenim kriminalističkim istraživanjima prema zaprimljenim dojavama, odnosno prijavama, podnijeto je 37 kaznenih prijava, što iznosi 7,55 posto od ukupno zaprimljenih dojava. U vezi s prekršajima podnijeto je 115 prekršajnih prijava, što iznosi 23,46 posto udjela u ukupno zaprimljenim dojavama. U 18 slučajeva ili 3,67 posto stranke su upućene na privatnu tužbu, dok se 193 slučaja ili 39,38 posto odnosi na ostale vrste postupanja prema dojavama.

 • možemo još prepoznati: broj dojava koje su proslijeđene drugim postajama, broj odrađenih provjera dojave (intervencija), broj podnjetih kaznenih prijava, broj prekršaja, broj slučaja gdje su stranke upućene na privatne tužbe.

Grafikon 3: Udio pojedine vrste postupanja u obrađenim dojavama na području PU krapinsko-zagorske za siječanj 2013.

 • možemo prepoznati vrste postupanja: upućena ophodnja, upućena očevidna ekipa, ostalo

Grafikon 4: Konačni rezultati postupanja u obrađenim dojavama na području PU krapinsko-zagorske za siječanj 2013.

 • možemo prepoznati rezultate postupanja: prekršajna prijava, kaznenan prijava, privatna tužba, ostalo

Tablica 4: Podaci o dojavama za mjesec siječanj 2013. godine na području PU krapinsko-zagorske s izraženim udjelima prema vrsti postupanja

Tablica 5: Podaci o dojavama za mjesec siječanj 2013. godine na području PU krapinsko-zagorske s izraženim udjelima u ukupnom broju zaprimljenih dojava prema policijskim postajama

Jedinstveni operativno-komunikacijski centar (u daljnjem tekstu Centar 112), zaprima sve pozive vezane uz hitne situacije, nesreće i prijetnje od nastanka katastrofe te sredstvima veze, na temelju standardnih operativnih postupaka, žurno izvješćuje sve nadležne službe i koordinira djelovanje prema pozivu. Centar 112 djeluje kao jedinstveni komunikacijski centar za sve vrste hitnih situacija. Radi učinkovitog prikupljanja obavijesti o događajima, u javnoj telefonskoj mreži Republike Hrvatske koristi se besplatni pozivni broj 112, kao jedin-stveni europski broj za hitne službe.

U siječnju 2013. godine operativno-komunikacijski centri policijskih uprava, odnosno operativna dežurstva policijskih postaja su u samo dva slučaja proslijedili zaprimljene dojave Centru 112, dok ne raspolažemo podacima koliko je dojava Centar 112 proslijedio policijskim upravama, iako se može zaključiti da je taj postotak vrlo značajan u udjelu ukupno zaprimljenih dojava od strane OKC-a PU.

Ovaj je stručni članak odličan za razmijevanje podataka i baza, zapravo

Dobro dođe kad treba negdje elaborirat s čime baratamo

Mozemo ocekivati detaljnije podatke u buducnosti.

Dolazi nam e-policija:

Neke podatke koje smo mi i druge osobe trazile od MUP-a po zakonu o pravu na pristup informacijama mozete pogledati na Imamo pravo znati - MUP

Podatke o kriminalnim djelima smo trazili za projekt izrade krim karte.